Fagvalg for skoleåret 2024/2025

6 Programfag innen programområdet språk, samfunn og økonomi

6.1 Rettslære

Om faget rettslære

Programfaget rettslære gir deg kunnskap om og forståelse av hvordan lov og rett fungerer i det norske og internasjonale samfunnet. Vi blir alle påvirket av lover og regler som styrer livene våre i det demokratiske samfunnet. Gjennom kunnskap om loven på forskjellige områder, blir du i stand til å gjøre dine plikter og kreve dine rettigheter. I hverdagslivet står vi overfor juridiske problemstillinger, f. eks. hvordan du kan disponere egne penger, valg av utdanning og samvær mellom barn og foreldre. Innenfor alle deler av arbeidslivet, og særlig i lederstillinger, er en juridisk kompetanse verdsatt og nyttig. Rettslære gir deg et godt utgangspunkt for videre studier og karriere som blant annet advokat, advokatsekretær, jurist, eiendomsmegler, dommer, statsviter, sosiolog, politiker, byplanlegger, bedriftsleder, gründer, og mye mer.

Metoden - den juridiske metoden

Den juridiske metode står sentralt innenfor faget, og gjennom å lære denne metoden vil du utvikle dine evner til å løse juridiske problemstillinger. Du vil lære å bruke kilder riktig og behandle et tema eller et spørsmål på en ryddig og presis måte. Bruk av lover er sentralt i rettslærefaget. Dette er ferdigheter man tar med seg og får utbytte av i hverdagen og ved videre studier, uansett hva man velger å studere. Velger du rettslære får du også bli med som publikum i en ekte rettssak i domstolen.

Rettslære 1 - Hovedområder

 • Metodelære – Å bruke juridisk metode for å løse rettslige problemer.
 • Familierett – Inngåelse og avslutning av ekteskap og samboerskap, lover og regler for barn og ungdom.
 • Arverett – Hvem har rett til arv, hva bestemmer loven og hva kan man bestemme selv.
 • Arbeidsrett og likestilling – Lover for arbeidslivet, likestilling og diskriminering
 • Avtalerett – Hva er en gyldig avtale, og hva er en ugyldig avtale. Kjøpsrett og forbrukerrett – Rettigheter og plikter for selger og kjøper Juss og sosiale medier – Sentrale regler

Eksamen og vurdering

Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen.

 

Rettslære 2 - Hovedområder

 • Metodelære – Å bruke juridisk metode for å løse rettslige problemer.
 • Erstatningsrett – Hva som kreves for å få erstatning og hvilket ansvar har barn og foreldre.
 • Menneskerettighetene – Tros- og ytringsfrihet, demokrati, regler om personvern og overvåkning.
 • Forvaltningsrett – Inhabilitet og rett til innsyn, saksbehandling
 • Strafferett – Lover om straffbare forhold som vold, promillekjøring, seksuallovbrudd og vinningslovbrudd, og reaksjoner på kriminalitet.

Eksamen og vurdering

Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Anbefalte fag

Du kan ta fagene uavhengig av hverandre. Det vil si at du kan ta rettslære 2 uten å ha tatt rettslære 1 først. Det vil likevel være en fordel å ta rettslære 1 først.

 

6.2 Psykologi

Psykologi handler om hvorfor vi tenker, føler og handler som vi gjør.

Psykologi 1

Faget gir en innføring i sentrale psykologiske emner som utviklingspsykologi, læringspsykologi, biologisk psykologi og helsepsykologi. Du vil her lære mer om for eksempel ulikheter i gutters og jenters seksualitet, hvordan barn knytter seg til omsorgspersoner, hvor mye av din intelligens som skyldes arv og miljø, hva som skjer i hjernen når vi inntar rusmidler og hvordan vi får angst, men også hvordan vi selv kan være med å forebygge stressreaksjoner og skape oss en god livskvalitet.

Psykologi 2

I løpet av dette året skal vi få en oversikt over psykologifaget og ulike psykologiske perspektiv. Dette gjør vi ved å sette oss godt inn i ulike teorier, men også ved å jobbe med praktiske «case» som vi anvender teoriene på. Vi prøver ulike hukommelsesteknikker, tar IQ-testen og tar også en personlighetstest for å lære om våre egne personlighetstrekk, og hvilke styrker og svakheter slike tester har.

Faget er spesielt nyttig hvis du har lyst til å ta høyere utdanning innen områdene helse, utdanning, markedsføring og salg med mer. Hvis du har et ønske om å forstå deg selv og andre mennesker, er dette faget for deg.

Anbefalte fag

Du kan ta fagene uavhengig av hverandre. Det vil si at du kan ta psykologi 2 uten å ha tatt psykologi 1 først. Det er likevel en stor styrke å ha tatt psykologi 1 før du tar psykologi 2, da psykologi 1 legger det teoretiske grunnlaget for teoriene i psykologi 2.

Eksamen og vurdering

Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen, lokalgitt eksamen i psykologi 1.

Du kan bli trukket ut til skriftlig, sentralgitt eller muntlig, lokalgitt eksamen i psykologi 2.

 

6.3 Engelsk

Engelsk 2 bygger på engelsk 1.

Engelsk 1

Engelsk brukes både som nasjonalspråk og som kommunikasjonsspråk mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn. Globalisering og internasjonalisering har ført til et økt språkmangfold i høyere utdanning og generelt i verden. Programfag engelsk (Engelsk 1) tar for seg sentrale emner knyttet til kulturforståelse, litteratur, språklæring, kommunikasjon og engelskspråklige tekster, og på denne måten ønsker en å bygge bro mellom kunnskaper og engelskferdigheter som er relevant for bruk også i høyere utdanning og arbeidsliv.

Eksamen:

Engelsk 1: Eleven kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet lokalt.

Engelsk 2: Eleven kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

6.4 Reiseliv og språk 1 og 2

Hvorfor velge faget?

Liker du å reise? Vil du jobbe i verdens største næring og bidra til å gi de som reiser helt unike opplevelser? Da velger du reiseliv og språk 1 og 2!

Om faget reiseliv og srpåk

Faget reiseliv og språk handler om å forstå bærekraftig reiseliv nasjonalt og globalt. Faget skal gi elevene kunnskap om sammenhenger mellom turistenes individuelle valg, bedriftenes valg og samfunnets krav og forventninger. Reiseliv og språk skal bidra til at elevene blir engasjerte og kritisk tenkende deltakere i samfunn og arbeidsliv.

Reiseliv og språk skal bidra til elevenes identitetsutvikling gjennom at de får kunnskap om og reflekterer over ulike kulturer og verdier. Faget skal styrke elevenes evne til å vise forståelse og respekt for kulturelt mangfold, særlig med tanke på påvirkningen reiselivsnæringen kan ha på lokalbefolkning, urfolk og minoriteter.

Bærekraftprinsippene er et viktig fundament i faget og skal bidra til etisk bevissthet om hvordan man bruker og ivaretar ressurser. Faget skal stimulere elevenes kreativitet og skaperglede gjennom både teoretiske tilnærminger og praktiske aktiviteter der dialog og samarbeid står sentralt.

Anbefalte fag

Faget reiseliv og språk 2 bygger på reiseliv og språk 1. Du må derfor ta reiseliv og språk 1 før du kan ta reiseliv og språk 2.

Eksamen for elever

Reiseliv og språk 1:

Eleven kan trekkes ut til en muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen har en forberedelsedel.

Reiseliv og språk 2:

Eleven kan trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

6.5 Entreprenørskap

 

Hvorfor velge Entreprenørskap 1 og 2?

Er du en type som har mange idéer og liker du å skape noe nytt, eller lurer på hva du skal studere videre og hvilket yrke du skal satse på? Kanskje du synes markedsføring og økonomi er spennende, og lurer på om det er muligheter for at disse fagene kan brukes for å skape en bærekraftig utvikling? Da er entreprenørskap et riktig valg for deg.

Om faget entrepenørskap

Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal øke kompetansen om hvordan en bedrift etableres, drives og utvikles. Faget skal øke forståelsen for etiske og miljømessige konsekvenser ved næringsvirksomhet. Opplæringen tar for seg ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Faget skal gi innsikt i innovasjon og hva dette betyr for bedriftsutvikling og verdiskapning. Her får du mulighet til å utvikle dine evner til å samarbeide med andre og bygge nettverk som du kan dra nytte av senere i utdanning eller jobb. Dette faget vil stimulere til nysgjerrighet, kreativitet og evne til initiativ, refleksjon og helhetlig tenkning. Elever med disse fagene er attraktive kandidater i framtidens jobbmarked.

Anbefalte fag

Du kan ta fagene uavhengig av hverandre. Det vil si at du kan ta entreprenørskap 2 uten å ha tatt entreprenørskap 1 først.

Eksamen og vurdering

I entreprenørskap 1 kan du bli trukket ut til muntlig-praktisk lokalgitt eksamen. I entreprenørskap 2 kan du bli trukket ut til skriftlig sentralgitt eller muntlig-praktisk lokalgitt eksamen.

 

 

6.6 Sosiologi og sosialantropologi

Hvorfor velge faget?

Synes du det er spennende å lære om samfunnet og likte du samfunnskunnskap vg1? Da kan sosiologi og sosialantropologi være faget for deg. Det er en mulighet til å utforske egen og andres kultur, innblikk i sosialiseringsprosessen og en mer vitenskapelig tilnærming til vår kunnskap om samfunnet og individet.

Om faget

Faget er et såkalt begrepsfag, så en vesentlig del av faget handler om samfunnsvitenskapelige begreper. Noen sentrale tema er:

 • Metode og kildebruk (hvordan vi skaffer oss kunnskap om samfunnet og kulturer)
 • Sosialisering
 • Kulturforståelse

Faget skal også skape forståelse for ulike levemåter og perspektiver, og slik utvikle demokratisk medborgerskap i det mangfoldige samfunnet. Faget skal bidra til elevenes forståelse av hvordan samfunn, kultur og individ preges av mangfold, globalisering og raske teknologiske endringer og slik legge til rette for aktiv samfunns- og yrkesdeltakelse.

Eksamen 

Eleven kan trekkes ut til en muntlig lokalgitt eksamen. Eksamen har en forberedelsedel.

6.7 Sosialkunnskap

Om faget

Du har flaks som er født i verdens beste land! Men hvorfor regnes egentlig Norge som verdens beste land å bo i, og kan dette endre seg? Dette er et sentralt spørsmål i faget sosialkunnskap. Sosialkunnskap er et samfunnsfag som søker å kunne forstå og forklare hva en velferdsstat er, og hvordan det påvirker oss på alle nivå. Vi fordyper oss også i menneskerettigheter.

Sentrale tema i faget: livsmestring og livsfaser (fra barndom til alderdom), utenforskap og sosiale problemer (for eksempel vold og trakassering), krisemestring, velferdsstat og velferdsforskjeller, sosialisering, kjønn og identitet.

Hvorfor velge sosialkunnskap?

Du velger sosialkunnskap om du liker å utforske samfunnsforhold på samfunn- og individnivå, samtale og reflektere i små og større grupper, lese, se og reflektere over filmer og fenomen vi finner rundt oss, skrive og drøfte, stille spørsmål og undersøke ved å intervjue og observere mennesker. Vi prøver å jobbe variert både i og utenfor klasserommet, og sammen bli klokere på samfunnet vi lever i.

Anbefalte fag

Sosialkunnskap er et selvstendig samfunnsfag, men det er en fordel om du har sosiologi og sosialantropologi året før (vg2). Det kan passe for deg som ønsker å jobbe med barn og ungdom, med helse, som politi eller med sårbare grupper, og også for deg som kanskje vil forske eller jobbe i samfunnsinstitusjoner.

Eksamen

Eleven kan trekkes ut til skriftlig sentralgitt eksamen eller muntlig eksamen, som utarbeides lokalt.

 

6.8 Næringslivsøkonomi

 

Generelt om fagene

Dersom du kunne tenke deg å studere økonomi etter videregående skole, er det en fordel å ha både økonomistyring og økonomi og ledelse. Om du skal studere noe annet, vil likevel fagene gi deg en god forståelse av økonomi generelt, noe som du kan ha nytte av i enhver jobb. Økonomiforståelse blir verdsatt av arbeidsgivere. Du vil også få kunnskap som du vil ha nytte av i ditt privatliv, som f.eks. om lønn og skatt. Du lærer faget i stor grad gjennom praktisk jobbing med veiledning av lærer i klasserommet. Faget er i mindre grad et typisk «lesefag». Fagene undervises av lærere med bred kompetanse fra privat næringsliv og som kjenner fagene godt.

Økonomistyring

Økonomistyring handler om hvordan bedrifter jobber til daglig for å ha kontroll på økonomien. Du lærer om bedrifter og hvordan bedrifter planlegger og driver for å oppnå målet om å tjene penger. Dersom du har lyst å lære om blant annet lønn, regnskap og budsjett og i tillegg har sans for orden og struktur, passer økonomistyring godt for deg.

Økonomi og ledelse

Økonomi og ledelse handler om hvordan bedrifter tar strategiske beslutninger for å oppnå målet om å tjene penger. Du lærer også om ledelse, og hvordan ledelse kan påvirke det samme målet. Dersom du er analytisk og ønsker å lære noe om hvordan du kan bli en god leder, passer økonomi og ledelse godt for deg.

Anbefalte fag

Økonomistyring og økonomi og ledelse Fagene bygger på hverandre. Det vil si at du må ta økonomistyring før du kan ta økonomi og ledelse.

Eksamen og vurdering

Standpunktkarakter i begge fag. I begge fag kan du bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen eller skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt