Rettslære

Du kan ta fagene uavhengig av hverandre. Det vil si at du kan ta rettslære 2 uten å ha tatt rettslære 1 først. Det vil likevel være en fordel å ta rettslære 1 først.

Hva lærer du?

Programfaget rettslære gir deg kunnskap om og forståelse av hvordan lov og rett fungerer i det norske og internasjonale samfunnet. Vi blir alle påvirket av lover og regler som styrer livene våre i det demokratiske samfunnet. Gjennom kunnskap om loven på forskjellige områder, blir du i stand til å gjøre dine plikter og kreve dine rettigheter. I hverdagslivet står vi overfor juridiske problemstillinger, f. eks. hvordan du kan disponere egne penger, valg av utdanning og samvær mellom barn og foreldre. Innenfor alle deler av arbeidslivet, og særlig i lederstillinger, er en juridisk kompetanse verdsatt og nyttig. Rettslære gir deg et godt utgangspunkt for videre studier og karriere som blant annet advokat, advokatsekretær, jurist, eiendomsmegler, dommer, statsviter, sosiolog, politiker, byplanlegger, bedriftsleder, gründer, og mye mer.

Den juridiske metode står sentralt innenfor faget, og gjennom å lære denne metoden vil du utvikle dine evner til å løse juridiske problemstillinger. Du vil lære å bruke kilder riktig og behandle et tema eller et spørsmål på en ryddig og presis måte. Bruk av lover er sentralt i rettslærefaget. Dette er ferdigheter man tar med seg og får utbytte av i hverdagen og ved videre studier, uansett hva man velger å studere.

Velger du rettslære får du også bli med som publikum i en ekte rettssak i domstolen.

 

Rettslære 1 - Hovedområder

Metodelære – Å bruke juridisk metode for å løse rettslige problemer.

Familierett – Inngåelse og avslutning av ekteskap og samboerskap, lover og regler for barn og ungdom.

Arverett – Hvem har rett til arv, hva bestemmer loven og hva kan man bestemme selv.

Arbeidsrett og likestilling – Lover for arbeidslivet, likestilling og diskriminering

Avtalerett – Hva er en gyldig avtale, og hva er en ugyldig avtale.

Kjøpsrett og forbrukerrett – Rettigheter og plikter for selger og kjøper

Juss og sosiale medier – Sentrale regler

Eksamen og vurdering

Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen.

 

Rettslære 2 - Hovedområder

Metodelære – Å bruke juridisk metode for å løse rettslige problemer.

Erstatningsrett – Hva som kreves for å få erstatning og hvilket ansvar har barn og foreldre.

Menneskerettighetene – Tros- og ytringsfrihet, demokrati, regler om personvern og overvåkning.

Forvaltningsrett – Inhabilitet og rett til innsyn, saksbehandling

Strafferett – Lover om straffbare forhold som vold, promillekjøring, seksuallovbrudd og vinningslovbrudd, og reaksjoner på kriminalitet.

Eksamen og vurdering

Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Læreplan for rettslære