Engelsk

Engelsk 2 bygger på engelsk 1.

Engelsk 1

Engelsk brukes både som nasjonalspråk og som kommunikasjonsspråk mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn. Globalisering og internasjonalisering har ført til et økt språkmangfold i høyere utdanning og generelt i verden. Programfag engelsk (Engelsk 1) tar for seg sentrale emner knyttet til kulturforståelse, litteratur, språklæring, kommunikasjon og engelskspråklige tekster, og på denne måten ønsker en å bygge bro mellom kunnskaper og engelskferdigheter som er relevant for bruk også i høyere utdanning og arbeidsliv.

Engelsk 2 (innhold kommer senere)

 

Eksamen:

Engelsk 1: Eleven kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet lokalt.

Engelsk 2: Eleven kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Læreplan engelsk