Informasjon om eksamen ved Alta vgs - rettledning

EKSAMEN SKOLEÅRET 23/24

Rettledning

Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Det er viktig at alle som befinner seg i eksamenslokalet, tar hensyn til hverandre og følger de regler som gjelder. Målet med denne rettledningen er at den skal bidra til at eksamen gjennomføres på en trygg og sikker måte, og i en så god atmosfære som mulig.

Eksamenstilsynet (eksamensvaktene) har to hovedoppgaver under eksamen.

 • å påse at du følger reglementet, og
 • å yte deg nødvendig service av praktisk karakter under eksamen.

Brudd på reglementet og rettledningen kan føre til at du ikke får avlegge eksamen denne gangen.

Eksamensinformasjon vår 2024 gitt i NAUD -  for eksamensdagen pdf fil (PDF, 153 kB) 

Eksamensveileder informasjon til elever.pdf (PDF, 200 kB)

 Oversikt skriftlige eksamensdatoer  (UDIR).

SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN:

 • Etter søknad (legges i VismaInschool/Privatistportalen) kan elever/privatister få tilrettelagt forhold ved eksamen, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-32. Dette forutsetter at du kan dokumentere dine behov, for eksempel med legeattest eller sakkyndig uttalelse som sier hva tilretteleggingen bør være. Dokumentasjon av behov for tilrettelegging kan være attestert av lege ved f. eks. allergi, rygglidelser o.l., eller uttalelse fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) ved f.eks. lese- og skrivevansker. Dokumentasjonen må være av nyere dato.
 • Privatister må levere søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen senest 1 måned før eksamen.
 • Tilrettelegging ved eksamen - generell informasjon 

GJENNOMFØRING AV EKSAMEN

FRAMMØTE.

 • Alle skriftlige eksamener foregår på skolen. Du finner informasjon om rom i VismaInschool.
 • Møt fram til eksamen i god tid og seinest til angitt tidspunkt som du  ser i VismaInschool. Frammøte ved skriftlig eksamen er 30 minutter før eksamen starter.
 • For seint frammøte kan føre til at du må vente til neste ordinære eksamen før du kan gå opp til eksamen i vedkommende fag.

LEGITIMASJON.

 • Husk å ta med gyldig legitimasjon.

 

FORHOLDENE I EKSAMENSLOKALET.

 • Sett deg straks på tilvist plass og ikke forlat denne uten tillatelse fra eksamenstilsynet.
 • Bare tillatte hjelpemidler får være på/ved pulten.
 • På pulten får kandidaten ha skrivesaker/PC, tillatte hjelpemidler og mat/drikke.
 • Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave, må du straks melde fra om dette til eksamenstilsynet.
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon, unntatt med de eksamensansvarlige.
 • Mobiltelefon, smartklokke og andre avspillere/sender/mottakere, slåes av og leveres til hovedvakt.
 • Hodetelefoner/øreplugger er bare tillatt dersom eksamensoppgaven krever det. FFK krever kablede hodetelefoner.
 • Elev PC skal restartes. På hovedvakts oppfordring tas batteriet ut og settes på plass igjen.

 


DATAMASKIN-BRUK, PAPIR OG INNFØRING.

 • Besvarelsen i mange fag skal leveres digital. Kandidaten må da skrive oppgaven på datamaskin.
 • Du må selv ha med datamaskin til eksamensgjennomføring. 
 • For eksamen i fremmedspråk med annen bokstavtype enn norsk, må du selv ordne med tastatur med riktig skrifttype.
 • I noen fag må fremdeles oppgaven skrives på papir. Alt papir som brukes ved eksamen blir utlevert av eksamenstilsynet.
 • Bruk blå eller sort penn. Figurer tegnes med blyant.
 • Utlevert papir må ikke deles eller rives i stykker
 • Alt papir skal leveres inn før du forlater eksamenslokalet dersom du går før eksamenstiden er over.
 • For utfyllende informasjon om ditt eksamensfag, les informasjon på udir.

MERKING AV BESVARELSEN

 • Eksamensleder gir beskjed om hvordan toppteksten på eksamensbesvarelsen skal utfylles.

SKRIV IKKE NAVNET DITT PÅ SVARARKENE. BESVARELSEN MÅ IKKE

MERKES SLIK AT SENSOR KAN VITE HVEM SOM HAR SVART PÅ OPPGAVEN.

Les mer i veiledning fra Udir, "Støtte til teknisk oppsett av maskinen"

INNLEVERING AV BESVARELSEN

 • Ved digital eksamen: Informasjon om innlevering gis i eksamenslokalet.
 • Ved papirbesvarelse: Gi tegn til eksamenstilsynet når du vil levere besvarelsen. Din besvarelse vil da bli hentet hos deg. Du skal levere inn alle arkene som du har brukt. Svararkene skal leveres separat og være nummerert. Arkene fra forberedelsedelen og kladdearkene leveres også inn. Hvis du leverer inn før eksamenstidens slutt, må også selve eksamensoppgaven leveres inn.
 • Forlat ikke plassen din før du får klarsignal om at det er i orden. Gjelder også ved digital levering.
 • Hvis sykdom eller annen rimelig grunn er årsak til at du ikke rekker å fullføre besvarelsen i løpet av den fastsatte tiden, kan kladdeark følge med besvarelsen. Sensorene kan da ta hensyn til kladden i den grad de finner det rimelig.

HJELPEMIDLER VED EKSAMEN.

Den alminnelige regelen er at alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon er tillatt ved alle skriftlige eksamener. Det kan imidlertid være avvik for enkelte fag med lokal gitt eksamen. Er du i tvil, kontakt eksamensskolen. Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er tillatt. Eksamenstilsynet kan kontrollere dine hjelpemidler.

Råd om bruk av nettbaserte hjelpemidler under eksamen

Du ikke benytte noen av nettsidene under eksamen. I noen tilfeller kan imidlertid de nettbaserte hjelpemidlene være til nytte. Du bør derfor gjøre deg kjent med dem i god tid før eksamen og finne ut om du kan ha nytte av noen av dem.
Det går fort med mye tid på å lete – pass på så du ikke sløser bort tid du heller burde brukt på å besvare oppgaven.

Husk å oppgi kilde dersom du gjengir tekst fra noen av hjelpemidlene dine, eller risikerer du å få nedsatt karakter.

Lenke til oversikt over nettbaserte hjelpemidler

 

Ikke skriftlig eksamen

Ved ikke skriftlig eksamen er det tillatt å bruke alle hjelpemidler i forberedelsestiden.

Eksamenstrekket finner du på alta.vgs.no 

FORBEREDELSESDELER TIL EKSAMEN.

I noen fag med skriftlig eksamen har kandidatene forberedelsesdag. Kandidaten har tilgang til forberedelsesdelen 24 timer før eksamen. Den kan hentes på skolen eller lastes ned på nett, se link nedenfor. 


Her publiseres forberedelsesdelene kl 0900 dagen før eksamen:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/#forberedelsesdeler

 

BRUDD PÅ REGLENE, FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK.

 • Brudd på reglementet eller bestemmelser som er gitt av eksamenstilsynet, kan, i alvorlige tilfeller, føre til at du blir bortvist fra eksamen i vedkommende fag, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-36.
 • For elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktkarakteren bort, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-37. Du kan ikke gå opp til ny eksamen før tidligst ett år etter den annullerte eksamenen. Ny eksamen må tas som privatist.
 • Er du blitt bortvist fra eksamen, kan vedtaket påklages og sendes via eksamensansvarlige til Fylkesmannens utdanningsavdeling. Klagefristen er 3 uker.

 

FORFALL PÅ GRUNN AV SYKDOM.

 • Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks melde fra til skolen.
 • Legeattest skal snarest leveres eksamensskolen.
 • Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamenstilsynet som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen.
 • Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen med rett til utsatt prøve.

 

EKSAMENSRESULTAT.

SENSUR:

 • Privatister vil få resultatene publisert i privatistportalen . Dersom du trenger vitnemål og kompetansebevis, må du henvende deg til den skolen du har fått dokumentasjon fra tidligere. Hvis du ikke har dette fra før, kontakter du eksamensskolen. Elever får sine resultater i  Visma Inschool. Hvis du ikke finner resultatene dine, ta kontakt med skolen. 
 • Sensurdato for skriftlig
  • høsteksamen er 4. januar 2024
  • våreksamen  er  22. juni 2024. 

UTSATT EKSAMEN.

 • Dersom du har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til utsatt eksamen, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-35. Husk at du er selv ansvarlig for å melde deg opp til utsatt eksamen innen fastsatt oppmeldingsfrist. Prøveavgift for privatisteksamen vil ikke bli tilbakebetalt.

 

KLAGERETT

Du har rett til å klage på karakteren og kan lese mer om det i ”Forskrift til Opplæringsloven” kapittel 5. Se også FFKs nettside om eksamen(aktuelle dokumenter).

 

KLAGE PÅ EKSAMENSRESULTAT – NOEN HOVEDPUNKTER.

 • Klagefristen på karaktersetting ved skriftlig eksamen er 10 dager etter offentliggjøring av karakteren.
 • Klagen skal leveres vismaInschool eller privatistportalen.
 • Vær klar over at klagebehandling ikke er det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig.
  For at karakteren skal heves er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan synes noe strengt bedømt. Karakteren kan også senkes, dersom klagenemnda finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god. 
 • Vær oppmerksom på at det er karakteren etter klagebehandlingen som blir den endelige.
 • Du har rett til å gjøre deg kjent med din egen besvarelse etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt.
  Du kan derfor be skolen om kopi av din egen besvarelse.
 • Ved muntlig eksamen kan det bare klages over formelle feil som har betydning for resultatet
 • Dersom klagen fører til endret karakter, skal tidligere dokumentasjon innleveres før ny kan utstedes.