Status radontiltak ved Alta videregående skole

Det er radonholdige gasser i grunnen i området Sandfallet/sentrum hvor deler av skolen ligger. 

Vi samarbeider med Eurofins Radonlab AS og har med hjelp av dem målt radonnivåene og gjennomført tiltak for å redusere disse. Prosessen har foregått siden 2015.  Vi skal kontrollmåle følgende:

 • Alle nybygg
 • Alle bygg hvor det er gjennomført tiltak
 • Alle bygg hvor vi har hatt usikre verdier
 • Alle bygg med lave verdier

Målinger skal gjennomføres i vinterhalvåret da radonkonsentrasjonene er høyest.

 

Informasjon om gjennomførte tiltak, ny handlingsplan per 15. november 2023

Radonlab har levert rapport som friskmelder en rekke av våre bygg. I rapporten fra Eurofins Radonlab vises det til at 76 av rommene hvor målinger er gjennomført nå er godkjente.

Dette gjelder:

 • Målte rom på fløy E.
 • Målte rom på fløy F.
 • Målte rom på fløy G.
 • Målte rom på Fløy J med unntak rom i tilknytning til nordvegg fløy J.
 • Målte rom på fløy X
 • Målte rom på fløy V og Y med unntak av V003 (garderobe i kjeller)
 • Fløy D er friskmeldt, foruten om D120 som må kontrollmåles etter radontiltak som er gjennomført.
 • Elevboligene ble friskmeldt i tidligere målerunder
 • Lathari ble friskmeldt i tidligere. Det skal bygges om på Lathari og i tilbygget vil det også komme radonsperre i grunnen.

 

Følgende nye tiltak skal iverksettes:

 • Ny radonbrønn J107/J108 med bypass til J105/J109 (vil kunne ha effekt på rommene på nordvegg fløy J hvor nivået fremdeles er litt forhøyet etter forrige tiltak)
 • Utvidelse av eksisterende radonsug med nye brønner i kjeller/grunnflate fløy J (vil kunne ha effekt på rommene på nordvegg fløy J hvor nivået fremdeles er litt forhøyet etter forrige tiltak)
 • Tetting av klasserom og kontorer nordvegg fløy J, første og andre etasje

 

Informasjon om nye gjennomførte tiltak oppdatert 24.01.22.

Fase 2 målingene på nybyggene er nå gjennomført og levert inn til Radonlab for analyse. Vi avventer rapporten.

Vi har nå også mottatt rapport over kontrollmålinger fase2 tiltakene som ble gjennomført i 2020 (blant annet radon­brønner i K- V og Y-fløy). Denne rapporten viser at tiltakene har hatt effekt og at vi har friskmeldt mange områder. Den viser også at vi har ett problemområde igjen, samt tre rom. Dette gjelder forhøyet radonnivå i 1. etasje på fløy J nordvegg, som også påvirker noen rom i etasjen over.  Med bakgrunn i rapporten skal det nå gjennomføres inspeksjon for å finne eventuelle kilder til radon ved nordvegg fløy J (rom 108, 109, 110, 206, 208). Planen er at inspeksjonen skal gjennomføres i februar 22.

Informasjon om gjennomførte tiltak per 28. april 2021.

 • Vi har nå fått resultatene fra fase 1 målingene som er gjennomført i løpet av vinteren. Dette gjelder fløyene T, S og N. Kort oppsummert forteller disse at døgnmiddelverdiene er gode for verkstedene i T-fløy og klasserommene i S-fløy. Noen rom har likevel verdier over grenseverdien 200. Det bestilles fase 2 målinger som gjennomføres i løpet av neste vinter. Her tar man hensyn til ventilasjon og logger verdiene i arbeidstiden. I etterkant av fase 2 målingene bestemmes det om det skal settes inn tiltak noen plasser i disse fløyene.

Informasjon om gjennomførte tiltak per 27. oktober 2020.

 • Et generelt tiltak som gjennomføres er økt ventilasjonstid med oppstart av ventilasjonen 2 timer før skolestart og ventilasjon går til 19.00. Logging av verdiene har vist at ventilasjon har effekt på konsentrasjonene.
 • Det er montert radonbrønner på elevboligene og satt inn ekstra radonvifte. Dette tiltaket er allerede kontrollmålt og verdiene på elevboligene er lave og innenfor referanseområde.
 • Det er montert radonbrønner i kjeller på J/K for å redusere radonkonsentrasjonene i J/K/L.
 • Det er montert radonbrønner i kjeller på V for å redusere radonkonsentrasjonene på V.
 • Det er montert radonbrønner på Y for å redusere radonkonsentrasjonene på Y.
 • Det er gjennomført diverse tettinger av gulv på Y og sprekker på V og Y.
 • Prøvestasjonen på KEM på V-fløy er ombygd med radonsperre.
 • Vi har underveis i prosessen rådført oss med kommuneoverlege, Eurofins Radonlab AS og bedriftshelsetjeneste. I tillegg har vi orientert internt, eiendomsavdelingen i TFFK (tidligere FFK), arbeidstilsynet og helsetilsynet.