Tilpasset opplæring og spesialundervisning

All opplæring skal etter loven være tilpasset evnene og forutsetningene til den enkelte (Opplæringsloven § 1-3).

Dersom du ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har du rett til spesialundervisning (§5-1).

Alta videregående organisert denne opplæringen slik:

  • spesialundervisning
  • opplæring i studieverksted eller ved
  • opplæring etter individuell opplæringsplan

Dersom du har hatt litt ekstra hjelp i grunnskolen er det viktig å være klar over at ekstratiltak ikke settes inn fra skolestart i videregående skole. Her vil skolen prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi deg et tilfredsstillende læringsutbytte før det blir gjort sakkyndig vurdering. Dersom det viser seg at du har behov for mer individuell tilrettelegging vil du da, sammen med kontaktlærer og avdelingsleder, benytte skolens henvisningsskjema til PP tjenesten som vurderer spesialundervisning. Du kan også ta direkte kontakt med PP tjenesten på skolen. Du kan lese mer om det her: https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/elevtjenester/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/spesialundervisning/

Viktige frister

Melding om tilrettelegging i opplæringa gjøres innen 1.mars. Meldingen gjøres på eget tilleggsskjema  (pkt 3) til søknaden for hvert skoleår. Det gjøres av alle som har behov for pedagogiske eller sosialpedagogiske støttetiltak. Om noe inntreffer i løpet av skoleåret tar du kontakt med din kontaktlærer eller din avdelingsleder. Lillian Selnes, studierektor individuell opplæring, kan også kontaktes for råd og veiledning.

1.februar er fristen for å søke om fortrinnsrett eller inntak etter individuell vurdering (pkt 8 og 9). Det samme gjelder om du ønsker å søke om utvidet tid i videregående opplæring. Elev som har rett til spesialundervisning, har rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra når eleven trenger det i forhold til opplæringsmålene for den enkelte.