Pedagogisk plattform

Alta videregående skole - setter spor i nord!

 

Pedagogisk plattform

 

Elevmedvirkning står sentralt på skolen. Vi har eleven i fokus og legger til rette for at alle får utfordringer og opplever mestring og læring, samtidig som vi stiller krav til elevene og deres ansvar for egen læring og resultater. Elevene skal utvikle en trygg identitet og kjennskap til egen kultur og lokalsamfunn. Vi tar klima- og miljøspørsmål på alvor.

Viktige forutsetninger for læring er motivasjon, nysgjerrighet og egenaktivitet. Vi bruker derfor varierte arbeidsmåter, læringsarenaer og vurderingsformer. Vi arbeider tverrfaglig og tar utgangspunkt i praktisk arbeid knyttet til teori. Vi tenker nytt, har fokus på entreprenørskap og tar i bruk ny teknologi. Vi verdsetter kvalitet i alle ledd.

Vi legger stor vekt på samarbeid på alle nivå, både internt og eksternt. Vi involverer foreldre/foresatte, arbeids-/næringsliv, andre skoler og samfunnsliv for øvrig. Vi legger vekt på tydelig informasjon, medbestemmelse og gode beslutningsprosesser.