Klage på eksamen og standpunktkarakterer

Du kan klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Fristen for å klage på eksamenskarakterer er ti dager. Dette regnes fra dagen karakteren er gjort tilgjengelig for deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.  

Eksamenskarakterer

Klager på skriftlig eksamenskarakter må sendes i VismaInschool/Privatistportalen innen 10 dager etter publisering. Det gis ingen begrunnelse for eksamenskarakter. Ved ikke skriftlig får du karakteren på eksamensdagen. Da starter klagefristen på eksamensdagen. 

Generelt om hurtigklager

For enkelte fag er det en hurtigklagefrist som kan bety at klagefristen er forkortet. Hvilke fag som har tilbud om hurtigklage, kan endre seg fra år til år.

Se skolens informasjon lenger ned, eller les om hurtigklager på Utdanningsdirektøratets nettside om du vil benytte deg av denne muligheten.

Avvist klage

Hvis skolen avviser en klage fordi den er kommet for sent, er dette et vedtak du kan klage på.

Klagefrist for dette vedtaket er tre uker.

Mer informasjon

Som elev, privatist, lærling, lærekandidat, kandidat for fagbrev på jobb og praksiskandidat kan du klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt.

Les mer om å klage på fylkeskommunens nettsider.

Standpunktkarakterer

NB! For at klageskjemaene under skal fungere korrekt må du laste de ned og lagre dem på datamaskinen din, før du skriver i dem. 

Klageskjema for elev standpunkt

Klagen sendes til skolens epost: alta.vgs@tffk.no

Klagefrist er 10 dager etter offentliggjøringen.

Hvordan foregår klageprosessen?

  • Når skolen har mottatt klagen fra elev, sendes den til faglærer som blir bedt om å gi en begrunnelse for karakteren.
  • Når skolen har fått begrunnelse fra lærer, vil denne sammen med klage fra elev og rektors redegjørelse for saksbehandling oversendes klagenemnd. Det sendes samtidig en kopi til elev. Hvis elev godtar begrunnelsen for standpunktkarakter, kan klagen trekkes ved at elev gir skolen beskjed om det.
  • Hvis klagenemnd er i tvil om vurderingsforskriften er fulgt, vil eleven få medhold, og saken sendes tilbake til skolen. I samråd med lærer fastsetter rektor endelig karakter med bakgrunn i det vurderingsgrunnlaget som foreligger.
  • Når karakteren er fastsatt, er den endelig og kan ikke påklages.
  • For elever på vg1 og vg2: Det kan bare klages på standpunkt, ikke på terminkarakter (T2) i fag som ikke er avsluttet, f.eks. kroppsøving.

 

Hurtigklagefrist standpunkt Vg3 SF

Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 2 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning. 

Udirs regelverk om klage på standpunktkarakterer i fag