Klage på eksamen og karakterer

Du kan klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Fristen for å klage på eksamenskarakterer er ti dager. Dette regnes fra dagen karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.  

Eksamenskarakterer

Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen får du karakteren på eksamensdagen. Da starter klagefristen på eksamensdagen.

Før klagefristen er gått ut kan du kreve å få en begrunnelse for karakteren i muntlig og praktisk eksamen. Da avbrytes klagefristen, og ny klagefrist gjelder fra det tidspunktet du har mottatt begrunnelsen. Dette gjelder ikke skriftlig eksamen.

Hurtigklager

For enkelte fag er det en hurtigklagefrist som kan bety at klagefristen er forkortet. Hvilke fag som har tilbud om hurtigklage, kan endre seg fra år til år.

Sjekk med skolen, eller les om hurtigklager på Utdanningsdirektøratets nettside om du vil benytte deg av denne muligheten.

Avvist klage

Hvis skolen avviser en klage fordi den er kommet for sent, er dette et vedtak du kan klage på.

Klagefrist for dette vedtaket er tre uker.

Mer informasjon

Som elev, privatist, lærling, lærekandidat, kandidat for fagbrev på jobb og praksiskandidat kan du klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt.

Les mer om å klage på fylkeskommunens nettsider.

Standpunktkarakterer

Standpunkt skal settes i juni. For vg3 skal det offentliggjøres for elevene fredag 4.juni. En Gruppe, 3RA offentliggjøres 3. juni. For vg1 og vg2 er dette 11.juni. Klagefrist for Vg3 er innen 14. juni, (13 juni for 3RA), og Vg1 og Vg2s klagefrist er 21. juni

Hvordan foregår klageprosessen?

  • Når skolen har mottatt klagen fra elev, sendes den til faglærer som blir bedt om å gi en begrunnelse for karakteren.
  • Når skolen har fått begrunnelse fra lærer, vil denne sammen med klage fra elev og rektors redegjørelse for saksbehandling oversendes klagenemnd. Det sendes samtidig en kopi til elev. Hvis elev godtar begrunnelsen for standpunktkarakter, kan klagen trekkes ved at elev gir skolen beskjed om det.
  • Hvis klagenemnd er i tvil om vurderingsforskriften er fulgt, vil eleven få medhold, og saken sendes tilbake til skolen. I samråd med lærer fastsetter rektor endelig karakter med bakgrunn i det vurderingsgrunnlaget som foreligger.
  • Når karakteren er fastsatt, er den endelig og kan ikke påklages.
  • For elever på vg1 og vg2: Det kan bare klages på standpunkt, ikke på terminkarakter (T2) i fag som ikke er avsluttet, f.eks. kroppsøving.

Hurtigklagefrist standpunkt Vg3

Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 2 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning. Fristen for klage er  7. juni 2021.

Udirs regelverk om klage på standpunktkarakterer i fag

Til toppen