Språk

 

Rådgivertjenesten

Person hos rådgiver. - Klikk for stort bilde

 

Rådgivertjenesten på Alta videregående skole støtter opp om enkeltelever gjennom tett oppfølging, råd og veiledning i valg av fag og videre utdanning. 

Retten til nødvendig rådgiving innebærer at eleven skal få informasjon, rettledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen og ta avgjørelser når det gjelder framtidige yrkes- og utdanningsvalg. Rådgivningen foregår både individuelt og gruppevis. Alta vgs. har et helhetlig perspektiv på eleven og ser den sosialpedagogiske rådgivningen og utdannings- og yrkesrådgivningen i sammenheng.

 

Utdannings- og yrkesveiledning 

Den enkelte eleven har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg. Målet med den treårige planen ved Alta vgs. er at elevene gradvis blir bevisst sine egne interesser, ferdigheter og verdier, og får kunnskap, selvinnsikt og evne til selv å kunne avgjøre yrkes- og utdanningsvalg. Rådgivningen skal også utvikle elevens evner til å vurdere konsekvenser av valg og forebygge feilvalg. 

Vi hjelper med:

  • Vg1: å sette egne mål for videregående skole, utvikle egen identitet og bevisstgjøre eleven på ulike påvirkningsfaktorer. Fagvalg sett i sammenheng med utdanning på høyere nivå
  • Vg2: refleksjon over egen måloppnåelse i forhold til egen innsats. Vi bruker karriereverktøyet «New Start» for å kartlegge elevens ferdigheter og interessante arbeidsområder.
  • Vg3: å kartlegge den enkeltes verdier som bør være til stede i et framtidig yrke ved bruk av karriereveiledningsverktøyet «New Start». Vi organiserer besøk fra utdanningsinstitusjoner, samt besøk på Universitetet i Tromsø, campus Alta

Den treårige planen gjennomføres i klasser med videre individuell oppfølging ved behov.

I tillegg gir vi:

  • informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger (se lenker)
  • opplæring og rettledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer.

 

Sosialpedagogisk rådgivning

Formålet med den sosialpedagogiske rådgivningen er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringen. Vi kan hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen og for elevens sosiale forhold på skolen.

Ved behov kan eleven få hjelp til:

  • klarlegge problem og omfanget av disse.
  • kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser utenom skolen.
  • finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse.

Rådgiverne har taushetsplikt.

 

Kontaktpersoner

Beate Helms Ålien
rådgiver
78 96 45 24
Tonje Nordby
Rådgiver MD,MK,ID/spesialpedagog
78 96 46 82
Børge Kjellmo
Rådgiver YF
78 96 45 27