Språk

 

Pedagogisk - psykologiske tjenester (PPT)

Person hos rådgiver. - Klikk for stort bilde  Alta videregående skole har eget pedagogisk-psykologisk tjenestekontor (PPT) med to ansatte rådgivere. 

Et pedagogisk psykologisk tjenestekontor (PPT) er et sted der du som elev eller dine foresatte kan få rådgivning og hjelp i forhold som  har med din personlige, sosiale eller skolemessige utvikling å gjøre.

De mest vanlige sakene vi arbeider med er knyttet til

  • Mistrivsel på skolen og privat
  • Mobbing
  • Angst
  • Vansker i skole- og hjemmemiljøet
  • Problem i familien
  • Spiseforstyrrelser
  • Rusproblematikk
  • Funksjonshemning
  • Fagvansker (f.eks store lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språk- og talevansker)
  • Konsentrasjonsvansker (ADHD m.m.)

Arbeidet til en PP-rådgiver består i å veilede og gi råd til elever, foresatte, lærere og ledelse i forhold til de presenterte vanskene. Vi driver ikke praktisk-pedagogisk arbeid, dvs opplæring av elever. Men vi prøver å løse ulike problemer direkte, eller via lærere, familie, venner eller andre samarbeidspartnere som vi har kontaktnett til i skolen, i kommunen eller i fylket.

Vi samarbeider blant annet med skolehelsetjeneste, fastlege, BUP og VPP.

De fleste av oss er opptatt av å få hjelp uten at alle vet om våre problemer. Fagpersonene ved et PP-kontor har taushetsplikt. Tiltakene som vi prøver å få igangsatt, lages i samarbeid med deg som elev. Alle tjenester ved kontoret er gratis.

Hvordan henvise til PPT?

Kontaktpersoner

Anne-Kari Hermansen
PPT rådgiver/OT
78 96 46 43
Svein Jonny Pedersen
pedagogisk psykologisk rådgiver
78 96 45 28