Språk

 

Hverdagsliv - arbeidsliv

Resturant og matfag - Klikk for stort bilde

 

Tilrettelegging for individuelle behov

For elever som ikke har fagbrev eller studiekompetanse som mål med videregående opplæring, tilrettelegges opplæringen slik at eleven kan kvalifisere seg for størst mulig selvstendighet i fremtidig arbeid, fritid og bosituasjon. Skolen organiserer opplæringstilbudet med fokus på elevens mestring og utvikling ut fra hovedområdene hverdagslivs- og arbeidslivskompetanse

 

Alta videregående skole tilrettelegger for elever med støttebehov på en rekke ulike måter i samarbeid med den enkelte elev og foresatte. Skolen samarbeider også tett med avgiverskole der elever trenger individuell opplæring og omfattende tilrettelegging av skolehverdagen. Til grunn for skolens organisering og tilrettelegging av opplæring ligger en helhetstenkning rundt eleven der man har utgangspunkt i de muligheter og ressurser eleven har.

 

Eleven søker seg inn på de ordinære programområdene ut fra sine interesseområder. Opplæringen i liten gruppe (3-7 elever) tar utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene i læreplanen, knyttet opp mot det aktuelle utdanningsprogram som eleven søker. Opplæring skal bidra til at eleven utvikler seg, tilegner seg faglig kunnskap og opplever fellesskap. Den enkelte elev får sin opplæring basert på en individuell opplæringsplan (IOP). Sakkyndig tilrådning fra PP tjenesten ved skolen ligger til grunn for opplæringstilbudet for den enkelte elev.

Kontaktpersoner

Lillian Beathe Selnes
Studierektor Individuell opplæring
78 96 45 09