Språk

 

Elevens skolemiljø §9A

Klikk for stort bilde

Skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende. Du kan lese mer om opplæringslovens § 9-A her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11.

Hvilke rettigheter har du som elev?

Det kan være klassemiljøet som ikke oppleves som trygt og godt, eller det kan være at du som elev blir krenket eller mobbet. Hva er mobbing? Det kan f.eks. være å bli baksnakket, få spredt et rykte på seg, bli holdt utenfor, få stygge kommentarer, bli pirket på, slått, dyttet, bli fratatt sekken, ikke få være med i grupper på sosiale medier, få sårende meldinger, bildedeling m.m. Det kan skje på skolen, skoleveien, på trening, sosial medier osv. Se mer på www.nullmobbing.no.

Hvis du som elev ikke har det bra, si ifra til en voksen på skolen. Det er det samme hvem du henvender deg til, det viktigste er at det er en du føler deg trygg på. Det kan være en kontaktlærer, rådgiver, helsesøster, bibliotekar, renholder, rektor eller andre. Alle som jobber på skolen skal hjelpe deg slik at du får det bra. Dersom du opplever at du ikke blir tatt på alvor eller skolen ikke gjør noe i løpet av 5 dager, kan du henvende deg direkte til Fylkesmannen i Finnmark.

Hvordan hjelpe en venn som blir mobbet?

Hva gjør du hvis du opplever at en venn blir mobbet? Du kan gjøre en forskjell. Å si fra er ikke å sladre, det er å hjelpe noen. Her er noen tips på hva du kan gjøre: Gå til en lærer eller en annen voksenperson og fortell hva som foregår. Si fra til den eller de som mobber at du ikke synes det er greit. Ikke videresend, kommenter eller lik en stygg melding eller et bilde. Si fra til andre som står og ser på at de ikke skal gjøre det, for da støtter de mobbingen. Prøv å være venn med den som blir mobbet. Les mer om hva du kan gjøre for å stoppe mobbing her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/hva-kan-jeg-gjore-for-a-stoppe-mobbing/.

Foreldre/foresatte

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror- at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal han/hunn alltid

  • Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang hvis det er mulig
  • Si fra til rektor
  • Undersøke det som har skjedd.

 

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette i gang tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Dersom en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en ansatt på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp samt varsle skoleeier som vil følge saken opp videre.

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde fra til Fylkesmannen i Finnmark: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/barnehage-og-opplaring/trygg-skoledag/.

Lenker:

www.nullmobing.no

udir.no om skolemiljø https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11.

 

På Alta vgs ser det sånn ut når ansatte

Følger med:

Alle elever er våre elever. Det betyr at alle ansatte følger med at alle våre elever har det trygt og godt, uavhengig av tid og sted på skolen. Vi følger med på om noen:
 

  • er ensomme
  • blir utsatt for utfrysning, utestenging eller blikking,
  • får slengbemerkninger, opplever krenkelser direkte eller via sosiale medier,
  • får rasistiske kommentarer,
  • blir utsatt for vold.

 

 

Griper inn

 

Undersøker

 

Setter i verk tiltak